Regulamin

Regulamin sklepu internetowego STX

Niniejszy regulamin obowiązuje wyłącznie osoby fizyczne. W przypadku firm, odbiorców hurtowych wszelkie ustalenia odnośnie sposobu realizacji zamówienia, czasu realizacji zamówienia, kosztów dostawy, rabatów, form zwrotu, gwarancji podlegają indywidualnej negocjacji.

Sklep internetowy www.stx.pl prowadzony jest przez:

STX  Sławomir Trzaskowski 

05-420 Józefów
ul. Wiązowska 40
Poland

stx@stx.pl

wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem, NIP:532-100-26-89 , REGON 011344337

Słowniczek:

1.      Klient – klientem w rozumieniu poniższego regulaminu jest osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego WWW.stx.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów

2.      Konsument – Za konsumenta w myśl art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).  uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.      Koszyk – element oprogramowania sklepu internetowego www.stx.pl, w którym widoczne będą produkty wybrane przez klienta podczas dokonywania zakupów poprzez kliknięcie przy danym produkcie „dodaj do koszyka”. W koszyku klient może zmieniać liczbę produktów do zamówienia, wybrać sposób płatności i dostawy.

4.      Strona produktu – funkcja sklepu internetowego www.stx.pl, na której znajdują się informację na temat dostępnego produktu

5.      Sklep Internetowy – każdorazowe użycie „Sklep Internetowy” rozumie się Sklep Internetowy Firmy STX www.stx.pl

6.      Zestaw kina domowego – zestaw urządzeń audio i video przeznaczony do oglądania filmów, który pozwala symulować w warunkach domowych wrażenie dźwiękowe, jakiego doświadcza widz na sali kinowej lub koncertowej. Zazwyczaj w skład zestawu wchodzą: źródło sygnału w postaci odtwarzacza Blu-ray lub DVD, elementy audio do odtwarzania dźwięku przestrzennego (DTS, Dolby Digital, Dolby Digital EX, itp.) czyli wzmacniacz i zestaw głośnikowy w systemie 5.1 (również 6.1 i 7.1 ), oraz urządzenie do odtwarzania obrazu, np. telewizor lub projektor z ekranem projekcyjnym.

7.      Zestaw głośnikowy/kolumna – zespół głośników umieszczonych w specjalnej obudowie, która ma zapewniać separację akustyczną pomiędzy przednią i tylną częścią membrany głośnika, zapobiegając w ten sposób zwarciu akustycznemu. Zestawy głośnikowe wyposażone są w zwrotnice głośnikowe, dokonujące rozdziału pasma akustycznego na pasma częstotliwości dla poszczególnych głośników.
Zestawy głośnikowe stosuje się w systemach stereo lub w wielokanałowych.
Zestawy głośnikowe dzieli się na
    pasywne – zestaw nie zawiera urządzeń wzmacniających,
    aktywne – w obudowie umieszczono wzmacniacz akustyczny.

8.      Głośnik - przetwornik elektroakustyczny (odbiornik energii elektrycznej przekształcający prąd elektryczny w falę akustyczną).

9.      Estrada - urządzenia przystosowane do użytku profesjonalnego (wzmacniacze, kolumny, mikrofony, korektory graficzne, zwrotnice aktywne itp.). Najczęściej wykorzystywane do nagłośnienia imprez masowych, artystyczno rozrywkowych, sportowych.

10.  Akcesoria - dodatkowe wyposażenie, części, materiały eksploatacyjne, materiały do budowy głośników, kolumn głośnikowych, adaptacji akustycznej pomieszczeń itp.

 

§1 Ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku z realizacją zamówień na produkty w Sklepie Internetowym są przetwarzane przez STX Sławomir Trzaskowski z siedzibą w Józefowie, ul. Wiązowska 40, 05-400 Józefów.

2. Powierzone dane są wykorzystywane w celu:

a) realizacji umowy
b) w przypadku dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym
c) wystawienia faktury VAT

§2 Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.stx.pl, procedurę składania zamówienia na produkty, dostarczania produktów do Klienta, uiszczenia ceny przez Klienta na rzecz Firmy, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy bądź anulowania zamówienia, procedurę składania reklamacji oraz rozpatrzenia jej.
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, ponadto klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Zabronione jest używanie Sklepu Internetowego do innych celów niż jego przeznaczenie.
 3. Przedsiębiorca w najwyższym możliwym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą bądź działaniem osób trzecich.
 4. Przeglądanie produktów oraz składanie zamówień na produkty dostępnych w sklepie internetowym www.stx.pl nie wymaga rejestracji. Ponadto zamówień na produkty można dokonywać za pomocą e-mail stx@stx.pl
 5. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym. Ułatwi to i przyspieszy realizację ewentualnych przyszłych zamówień. Rejestracji Klient dokonuje za pomocą Strony Internetowej naciskając zakładkę „Rejestracja”. W celu zarejestrowania konta Klient podaje: e-mail, hasło składające się z min. 6 znaków, swoje dane, tj. imię nazwisko, adres zamieszkania.
 6. Umowy zawierane pomiędzy Firmą a Klientem są w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta umowami zawieranymi na odległość, co w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

 

§3 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71kc.
 2. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Nie zawierają kosztów dostawy
 3. Firma zastrzega prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen produktów, jednakże zmiana cen nie dotyczy zamówień już realizowanych.

§4 Realizacja zamówienia, płatności oraz sposób dostawy.

 1. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tyg. 24 godz/dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient musi:

a)      Wybrać produkt i kliknąć do koszyka

b)      Wybrać sposób zapłaty oraz dostawy

c)       Podać dane do wysyłki oraz ewentualnie dane do faktury

d)      Klient może też złożyć zamówienie przez e-mail stx@stx.pl podając produkt, który chce zamówić, sposób zapłaty i dostawy oraz dane do wysyłki i ewentualnie dane do faktury.

e)      Klient może też dokonać zapłaty przy odbiorze, trzeba to wyraźnie zaznaczyć wysyłając e-mail na adres firmy: stx@stx.pl, bądź przy składaniu zamówienia w koszyku

3. Po złożeniu zamówienia Firma prześle na e-mail, wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, informację o nr konta, na który Klient przeleje pieniądze należne w związku z zamówieniem oraz informacje o rozmiarze paczki i ewentualnych dodatkowych opłatach za przesyłkę.

4. Koszt dostawy kurierskiej standardowej paczki wynosi około 20 zł

5. Jeśli gabaryty lub waga produktów zamówionych przekraczają gabaryty standardowej paczki Klient płaci dodatkowo za koszt przesyłki, tak jakby była to kolejna paczka

6. Wymiary standardowej paczki wyznacza firma kurierska.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle 1-3 dni roboczych, ale firma zastrzega sobie prawo do realizacji maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku czasowej niedostępności produktu, termin ten ustalany jest indywidualnie, a firma STX skontaktuje się z kupującym celem określenia możliwie sprawnej realizacji zamówienia.

8. Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedaż za granicę realizowana jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu pomiędzy sprzedającym a kupującym, drogą telefoniczną lub e-mailową warunków oraz kosztów z nią związanych.

9. Towar wysyłany jest za pośrednictwem jednej z firm kurierskich, działających na podstawie umowy z Firmą, na wskazany w zamówieniu przez Klienta adres. Istnieje możliwość odbioru osobistego w sklepie firmowym po wcześniejszym ustaleniu terminu.

10. Do towaru dołączana jest faktura VAT bądź paragon fiskalny, w zależności od wyboru Klienta przy składaniu zamówienia. Ponadto do przesyłki dołączana jest dokument gwarancyjny.

11. Firma STX nie realizuje zamówień na zasadzie "dropshipping".

 §5 Warunki reklamacji

 1. Firma przyznaje 2 – letnią gwarancję dla osób prywatnych na sprawne funkcjonowanie produktu. Firmom natomiast przysługuje roczna gwarancja.
 2. Firma jako gwarant obowiązana jest do wydania rzeczy pozbawionej wad, jednakże w przypadku wystąpienia takowej obowiązana jest do wymiany wadliwej rzeczy na rzecz pozbawioną wad bądź na naprawie wadliwej rzeczy.
 3. Gwarancja na produkt nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego względem Firmy wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt, po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem terminu, sposobu i miejsca przyjęcia do serwisu. Towar powinien być doręczony wraz z dowodem zakupu tego produktu do Firmy osobiście bądź przesyłką kurierską wraz ze szczegółowym opisem reklamacji. Formularz do wypełnienia: https://stx.pl/uploads/files/formularz%20reklamacyjny.pdf
 5. Nie jest konieczne wysłanie produktu w oryginalnym opakowaniu, jednakże wykorzystanie opakowania zastępczego powinno być odpowiednio zabezpieczone, aby podczas transportu nie doszło do uszkodzenia produktu.
 6. Firma w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Firma zobowiązuję się do naprawienia wady bądź do wymiany na produkt pozbawiony wad oraz Firma pokrywa koszt przesyłki zwrotnej.
 8. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący. 
 9. Uprawnienia z tytułu gwarancji upływają automatycznie: po upływie okresu gwarancji, w przypadku eksploatacji przedmiotu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, po modyfikacji, zmianie fabrycznych materiałów przez inny podmiot niż STX.

§ 6 Rezygnacja i prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli produkty zamówione przez klienta nie zostały przygotowane do wysyłki.
 2. W celu rezygnacji Klient musi skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z Firmą.
 3. Klient może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni kalendarzowych.
 4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient, jednocześnie ponosząc odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 5. Klient, który odstąpił od umowy musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych zwrócić produkt.
 6. Firma zwróci należność klientowi, który odstąpił od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
 7. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Firma dokłada wszelkich starań, aby realizacja zamówienia w ramach sklepu internetowego WWW.stx.pl przebiegała sprawnie i była na najwyższym poziomie.
 2. W sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeks Cywilny oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

 STX  Sławomir Trzaskowski

ul. Wiązowska 40
05-420 Józefów

Polska / Poland

stx@stx.pl

 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub rzeczy na wskazany adres:

STX  Sławomir Trzaskowski

ul. Wiązowska 40
05-420 Józefów

Polska / Poland

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [STX Sławomir Trzaskowski z siedzibą w ul. Wiązowska 40, 05-420 Józefów, adres e-mail stx@stx.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.